Bidaud, S. (2011). Tzvetan Todorov: La littérature en péril. Onomázein, (23), 183–190. https://doi.org/10.7764/onomazein.23.08