[1]
Akbari, A. y Shahrokhi, M. 2023. Open-access vs. paywalled journals in translation and interpreting studies: is it the time to abolish stumbling blocks?. Onomázein . 60 (ago. 2023), 54–69. DOI:https://doi.org/10.7764/onomazein.60.04.