[1]
Katz, Y. y Bigon, L. 2023. ‘Jewish Toronto’: street naming policies and practices in the north of Metropolitan Toronto. Onomázein . 60 (ago. 2023), 70–86. DOI:https://doi.org/10.7764/onomazein.60.05.