[1]
Monasterio, D. 2023. Zoltan Kövecses: Metaphor: A Practical Introduction: (New York: Oxford University Press, 2010. Second edition. 375 pages). Onomázein . 61 (nov. 2023), 243–248. DOI:https://doi.org/10.7764/onomazein.61.12.