[1]
Diyanati, M. y Rezaei, H. 2023. Persian noun-noun nominal compounds: metonymy and conceptual blending. Onomázein . 62 (dic. 2023), 166–186. DOI:https://doi.org/10.7764/onomazein.62.09.