Karimipour, A., & Sharifi, S. (2023). The analysis of finite raising constructions in Ilami Kurdish. Onomázein, (60), 01–14. https://doi.org/10.7764/onomazein.60.01