Katz, Y., & Bigon, L. (2023). ‘Jewish Toronto’: street naming policies and practices in the north of Metropolitan Toronto. Onomázein, (60), 70–86. https://doi.org/10.7764/onomazein.60.05