Diyanati, M., & Rezaei, H. (2023). Persian noun-noun nominal compounds: metonymy and conceptual blending. Onomázein, (62), 166–186. https://doi.org/10.7764/onomazein.62.09