Katz, Yossi, y Liora Bigon. 2023. «‘Jewish Toronto’: Street Naming Policies and Practices in the North of Metropolitan Toronto». Onomázein, n.º 60 (agosto):70-86. https://doi.org/10.7764/onomazein.60.05.