Arbea, A. (2003) «VIRGILIO SEGÚN JUAN PABLO II», Onomázein , (8), pp. 233–245. doi: 10.7764/onomazein.8.13.