Karimipour, A. y Sharifi, S. (2023) «The analysis of finite raising constructions in Ilami Kurdish», Onomázein , (60), pp. 01–14. doi: 10.7764/onomazein.60.01.