Katz, Y. y Bigon, L. (2023) «‘Jewish Toronto’: street naming policies and practices in the north of Metropolitan Toronto», Onomázein , (60), pp. 70–86. doi: 10.7764/onomazein.60.05.