Karimipour, A., y S. Sharifi. «The Analysis of Finite Raising Constructions in Ilami Kurdish». Onomázein, n.º 60, agosto de 2023, pp. 01-14, doi:10.7764/onomazein.60.01.