Katz, Y., y L. Bigon. «‘Jewish Toronto’: Street Naming Policies and Practices in the North of Metropolitan Toronto». Onomázein, n.º 60, agosto de 2023, pp. 70-86, doi:10.7764/onomazein.60.05.